Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem, rozumianym zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.),  który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Neo Sea sp. z o.o., może od niej odstąpić na piśmie bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Termin liczony jest w przypadku Szkolenia online od złożenia Zamówienia oraz w przypadku zakupu Produktu od dnia odebrania Produktu przez Klienta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

Neo Sea sp. z o.o.

ul. Kępska 7

45-129 Opole

 

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Stosowny załącznik dostępny jest do pobrania. Klient może skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który dokonał zakupu Szkolenia online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Neo Sea sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny). Neo Sea sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Neo Sea sp. z o.o.  nie zaproponowała, że sama odbierze Produkt od Klienta, Neo Sea sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.